Bronnen Bronnen
Bronnen

BSH:0089

BS Huwelijk van: Buijs&vanAaken (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 20 mei 1818 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
20 mei 1818 (wo) Cornelis Buijs en Elizabet Hooft als ouders bruidegom
Nicolaas Buijs en Gesina Maria van Aaken als echtpaar
Dirk van Aaken en Gesina Maria Dominicus als ouders bruid
Dossier:

BSH:0497

BS Huwelijk van: Wijngaarts&Gieling (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Barneveld [GE]
periode: 4 jan 1901 (vr)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
4 jan 1870 (di) Nicolaas Frederik Wijngaards en Catharina Erkens als ouders bruidegom
Johannnes Gieling en Geertruida Maria Berntzen als ouders bruid
Jozef Mattheus Wijngaarts en Antonia Gieling als echtpaar
Dossier:

PK:2670

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006 (do)
Akte: 259
Vergel. datum: 13Jun40AA
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 (do) Afgeschermd als kind
Johannes David (Jan) Hoog (*1929-†2008) als echtgenote
Anna Christina (Annie) de Cock (*1922-†1987) als hoofdpersoon
Johannes Altinus (Hans) Hoog (*1948-†1991) als kind
Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders

BSH:0658

BS Huwelijk van: vandenBos&Zegers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Amersfoort [UT]
periode: 27 sep 1843 (wo)
Archiefnaam: Eemland Archief
Archief: BS Huwelijk
54

Op den Twee en twintigste, dag der maand september achttien honderd drie en veertig, zijn voor ons
Ondergetekende Hendrikus. ........., wethouder, Ambtenaar van de Burgerlijkenstand
In Amersfoort, in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jacob van den Bos,
spijkersmid, .......... bij het Eerste Regiment Infanterie in garnizoen
Te Nijmegen. ...... sedert ruim twee jaar alhier met verlof
Fierende. Oud drie en twintig jaar, geboren en wonende hier meerjarige
Zoon van Gerrit van den Bos, schoonmaker en
Reyertje van Keulen, zonder beroep, wonende beide alhier. En Lena Zegers
naaister, oud zeven en twintig jaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige
Dochter van Gerrit Zegers, overleden en van Petronela Bonsel
Zonder beroep, wonende alhier. En hebben zij tot dat einde aan ...
voorgelege : ....eerst de akte waaruit blijkt de beide afkondigingen
alhier zonder stuiting hebben plats gehad op zondagen
de zeventiende en vier en twintigsten September dezes jaars;
ten tweede hunne geboorte akte; ten derde de doodakte van
den vader der bruid; en ten vierde, de toestemming tot dit huwelijk
verleend door den Heer Luitenant Kolonel, kommandand van de boven
genoemde Regiment Infanterie; tetevens des bruidegom olv.
mede de moeder des bruid hier tegenwoordig zijnde, hebben ons
verklaard mede in het huwelijk toe te stemmen.

Waarna wij hun in het opnbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoot, en getrouwelijk alle de pligten
zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoorden zijnde
hebben wij in naam der Wet uitgesproken, dat zij door den Echt aan elkander zijn verbonden en in tegenwoordigheid van
Jan van de Pavert , oud viftig jaar, smid; Willem Jacobs, oud veertig jaar, horlogemaker, (Willem van Nimwegen, oud ?? en vijftig jaar)allen
bekenden van de Comparanten, en Willem Zegers, oud dertigjaar, wever, Broeder van de bruid, wonende allen alhier,
als getuigen ten dezen verzocht, Welke den akte, na gedane voorlezing met ons en den Comparanten hebben ondertekend; verklaarde de Comparanten hare moeder en ouders der Comparanten niet te kunnen schrijven op data als boven
hierin
22 sep 1843 (vr) Jacob van den Bos en Lena Zegers als echtpaar
Gerrit van den Bos en Reyertje van Keulen als ouders bruidegom
Gerrit Zegers en Petronella Bonsel als ouders bruid
Dossier:

BSH:1033

BS Huwelijk van: Karisch& Muntz (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 6 feb 1924 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 164

Heden den zesden februari negentien honderd vier en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar in het Huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Ernst Carl Frits Karisch, oud vier en twintig jaren, meubelmaker, geboren te Leipzig in Saksen. wonende alhier meerderjarige zoon van Ernst Augustes Walter Karisch, meubelmaker, en van Amalia Auguste eissenboum, zonder beroep. beide wonende te Leipzig voornoemd.

En Petronella Cornelia Müntz, oud een en twintig jaren, strijkster, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Peter Cornelis Müntz, overleden en van Geertruida Anders, oud zeven en veertig jaren, directrice van een wasscherij, wonende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende.

De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op de den zes en twintigsten januari dezes jaars. De bruidgom heeft verklaard als meerderjarige Duitsche onderdaan ten deze geen vaderlijke toestemming te behoeven.

Bruidegom en bruid hebben overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten die de Wet aan den huwelijken staat verbindt; waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Johannes Müntz oud vijf en twintig jaren chauffeur, broeder der bruid en Woldeman Felix Karisch, oud een en dertig jaren, meubelmaker, broeder van den bruidgom, beide wonende alhier

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

FKarisch
PCMüntz Joossen

GAndersJMüntz
WFKarisch

In de marge:
Door het vonnis der Arrondissement - Rechtbank alhier van de eerten juni negentien honderd acht en veertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand deze gemeente op heden is het nevenstaande door echtscheiding ontbonden zes october negentien honderd acht en veertig
hierin
6 feb 1924 (wo) Pieter Cornelis Müntz en Geertruida Anders als ouders bruid
Ernst Carl Fritz Karisch en Pieternella Cornelia Müntz als echtpaar
Ernst Augustus Walter Karisch en Amalia Auguste Eissenboum als ouders bruidegom
Dossier:

BSH:0282

BS Huwelijk van: Rooijvan&vanHappen (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 14 nov 1913 (vr)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
4 dec 1813 (za) Joan van Rooij en Anne van Happen als echtpaar
Adriaan van Rooij en Cathrien Peters van Ekart als ouders bruidegom
Johan van Happen en Johanna van de Linden als ouders bruid
Dossier:

DTB:D0344

BS Geboorte van: Helena de Moet (doopboek)
doopplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 15 jul 1801 (wo)
Archiefnaam: FamilySearch
Archief: BS Geboorte
No 222

1801 Den 22 julij
..............................
.............................
Helena (geb. alhier den 15 dezer:)
Dochter van Leendert de Moet, en Magdalena van Wijdvliet getuigen
Johana den ????? en Johanna ??????
De vader absent, zijnde in Garnisioen te Alkmaar
hierin
15 jul 1801 (wo) Helena de Moet (*1801-†1863) als kind
Leendert de Moet (*1771-) als vader
Magdalena van Wijdvliet (*1769-†1837) als moeder
Dossier:

DTB:D0041

Doop van: Godefridus Loots (doopboek)
doopplaats: Casteren [NB]
periode: 28 jan 1803 (vr)
Archiefnaam: BHIC
Archief: RK Doopboek
Gezindte: RK
hierin
28 jan 1803 (vr) Godefridus Loots (*1803-†1846) als kind
Johannis Baptist Loots (*1771-†1845) als vader
Walterus Vosters als getuige
Catharina Loots als getuige
Petronella Vosters (*1780-†1822) als moeder
Dossier:

BSG:0267

BS Geboorte van: Margaretha Abspoel (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 14 sep 1891 (ma)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 3906

Heden den zestiende september achttienhonderd een en negentig, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage, Adriana Frederika Bertram, oud dertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklarende, dat van Termina Frederika Hoogduin, zonder beroep, echtgenoot Johannes Jacobus Abspoel, bediende beide wonende alhier, op de viertiende dezer des avonds ten halftwaalf ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Margaretha Wilhelmina.

Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid Hendrik de Bie, oud zeven veertig jaren, bode, en Engelbertus Heilbrong, acht en veertig jaren zonder beroep, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend.
hierin
16 sep 1891 (wo) Johannes Jacobus Abspoel (*1863-†1901) als vader
Hermina Frederika Hoogduin (*1862-) als moeder
Margaretha Wilhelmina Abspoel (*1891-†1941) als kind
Dossier:

BSG:0657

BS Geboorte van: Karel Frederik Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 19 mrt 1847 (vr)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
143
In het jaar eenduizend acht honderd zeven en veertig

den negentiende der maand Maart des voormiddags ten elf ure, is voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis Netelenkamp, wethouder ambtenaar van den burgenlijke staat der stad Delft verschenen Elisabeth Smink, huisvrouw van Jan den Hengst, oud zeven en vijftig. Vroedvrouw. wonende alhierwelke ons heeft verklard, dat Catharin Koelet oud vijf en dertig jaren, van beroep dienstbode, wonende alhier aan het bagijnehof wijk zes nommer zeven en twintig, op den achtiende maart dezes jaars des morgensten vijf ure is verlost in gemelde hare woning waar aan de voornamen Karel Frederik zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegewoordigheid van Hendrik Schaap, oud zes en vijftig jaren van beroep sjouwer, en van Johannes Theodorus Stefanie oud acht en veetig jaren, pantoffelmaker wonende alhier. en hebben de Declaranten en Getuigen deze na voorlezing ?? ondertekend.

W.G.
E D Hengst, J T Stefanie en H Schaap.

De ambtenaar, Netelkamp

In de marge:
hierin
17 mrt 1847 (wo) Karel Frederik Poot (*1847-†1895) als kind
18 mrt 1847 (do) Catrina Christina Koelet (*1811-†1893) als moeder
Dossier:

BSG:1705

BS Geboorte van: Catharina Christina Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 27 mrt 1850 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 194
In het jaar een duizend achte honder en vijftig, den zeven en twintigste der maand Maart des middags ten twaalf ure is voor ons Cornelis Maas secretaris, Wet houder ambtenaar van de burgerlijken stand der Stad Delft, verschenen Elizabeth Alida Maas huisvrouw van Josephus Houtzager, oud twee en dertig jaren, vroeudvrouw wonende alhier welke ons heeft verklaard dat Christina Koelet, oud achte en dertig jaren van beroep werkster, wonende alhier aan het Bagijnenhof wijk 6 nommer zeven en twintig, op den zes en twintigsten maart dezes jaars des morgens ten zes ure is verlost in genoemde hare woning van een kind van het het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Catharina Christina zijn gegeven. De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johaanes Stiefnie, oud een en vijftig jaren, pantoffelmaker en van Jacobus van Eldezem. oud zeven en veertig jaren, van beroep timmermanknet, wonende alhier En hebbe de declarantee en Getuigen dez akte na voorlezing nevens ons ondertekend.
WG:In de marche:
Het kind waaraan in nevenstaande acte de voornamen Catharina Christina zijn gegeven, is erkend en gewettigd als dochter van Andrie Poot en Catharina Christina Koelet, bij acte van hun huwelijk voltrokken te Delft den twee en twintigsten augustus achtien honderd en zestig, nommer 132
De Wethouder ambtenaar van de Burgerlijken Stand van Delft
LAvanBerthel
hierin
26 mrt 1850 (di) Catharina Christina Poot (*1850-†1885) als kind
27 mrt 1850 (wo) Catrina Christina Koelet (*1811-†1893) als moeder
Andries Poot (*1817-†1891) als vader
Dossier:

BSG:0771

BS Geboorte van: Willem Hendrikde Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 17 feb 1902 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
18 feb 1902 (di) Andries Poot en Catrina Christina Koelet als ouders
Willem Hendrik de Cock (*1902-†1965) als kind
Dossier:

BSG:2829

BS Geboorte van: Wilhelmina Johanna Elshout (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 28 jul 1903 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 562

In het jaar een duizend negen honder drie, de negen en twintgsten der maand juli is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen:
Lambertus Petrus Christiaan Elshout, portier, oud vijf en dertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Antonia Henrica Johanna van Hulst, zijne echtgenote zonder beroep wonende alhier op de acht en twintigsten des namiddags ten een ure, is verlost in het huis aan de Westerstraat wijk drie nommertwee nen twintg alhier, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen Wilhelmina Johanna zijn gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Leonardus Elshout oud twee en zestig, metselaar en van Johanna Anthonie Wittenberg oud veertig jaren werkman beide wonende alhier.
En is deze akte na voorlezing door ons onderteekend met den vader en getuigen
hierin
28 jul 1903 (di) Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Antonia Henrica Johanna van Hulst als ouders
Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als kind
Dossier:

PK:0694

Persoonskaart van: Frederik Charité (Persoonskaart)
Ontvangen: 14 okt 2021 (do)
Akte: 199
Vergel. datum: 19391117
Achterkant (J/N): J
hierin
14 okt 2021 (do) David Charité (*1921-†2008) als zoon
Willem Charité (*1922-†2005) als zoon
Piet Charité (*1923-†1994) als zoon
Frederik (Freek) Charité (*1905-†2000) als zoon
Hendrik (Henk) Charité (*1906-†1978) als zoon
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als echtgenote
Maria (Marie) Charité (*1919-†2003) als dochter
Hendrik Charité en Jacoba Pas als ouders
Frederik Charité (*1881-†1950) als hoofdpersoon
Cornelis Jacob Willem Charité (*1911-†1994) als zoon
Anna Geertruida Charité (*1912-†1953) als dochter
Elisabeth Charité (*1907-†1953) als dochter
Gerardus Charité (*1909-†1955) als zoon
Jacobus Charité (*1916-†1982) als zoon
Maria Charité (*1917-†1919) als dochter
Bartholomeus Charité (*1914-†1990) als zoon
David Charité (*1915-†1916) als zoon
Dossier:

PL:2869

Afgeschermd (Persoonslijst)
Ontvangen: 13 mei 2016 (vr)
CBG Refnr.: 201604181213817
hierin
13 mei 2016 (vr) Corina Beck (*1962-†2020) als kind
Christiana Maria Johanna (Chris) van Rooij (*1938-) als echtgenote
Afgeschermd als kind
Izak Jan (Sjaak) Beck (*1934-†2003) als hoofdpersoon
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Johannes Beck en Alberta Christina Pijpers als ouders
Albertus Johannus (Bert) Beck (*1960-†2018) als kind

PK:0718

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2007 (vr)
Akte: 676
Vergel. datum: 19Apr44
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2007 (vr) Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als echtgenote
Catharina Wilhelmina Verhagen (*1896-†1951) als echtgenote
Johanna Maria Otterspeer (*1895-) als echtgenote
Anna Christina (Annie) de Cock (*1922-†1987) als kind
Afgeschermd als Stiefdochter
Antonia Henrica Johanna (Tonnie) de Cock (*1924-†2017) als kind
Ludovicus Franciscus Anthonius (Louis) de Cock (*1926-†1942) als kind
Afgeschermd als kind
Willem Hendrik de Cock (*1895-†1983) als hoofdpersoon
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als kind
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders

PK:2849

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2005 (wo)
Akte: B1799
Vergel. datum: 22Nov39
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2005 (wo) Afgeschermd als kind
Wilhelmina Johanna (Mien) van Rooij (*1931-†2021) als echtgenote
Afgeschermd als kind
Jacobus Cornelis (Jacco) Charité (*1968-) als kind
Afgeschermd als kind
Piet Charité (*1923-†1994) als hoofdpersoon
Frederik Charité en Anna Geertruida Bankeman als ouders
Afgeschermd als kind
Wilhelmina Johanna (Ineke) Charité (*1953-†2007) als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Rudolf Maria (Ruud) Charité (*1959-†2021) als kind
Maria (Mary) Charité (*1955-†2017) als kind

PK:0771

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2007 (vr)
Akte: 129
Vergel. datum: 27Mrt39AA
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2007 (vr) Willem Hendrik de Cock (*1902-†1965) als hoofdpersoon
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Cornelis Hendrikus de Cock en Joanna Helena van Santen als ouders
Maria Elisabeth Blokdijk (*1908-) als echtgenote

PK:2678

Afgeschermd (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006 (do)
Akte: 1221
Vergel. datum: 24Mrt43AA
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 (do) Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als hoofdpersoon
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman (*1922-†2003) als echtgenote
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als kind
Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Afgeschermd als kind

PK:0182

Persoonskaart van: Ludovicus Franciscus Anthoniusde Cock (Persoonskaart)
Ontvangen: 1 jun 2006 (do)
Akte: 235
Vergel. datum: 19Apr44
Achterkant (J/N): J
hierin
1 jun 2006 (do) Ludovicus Franciscus de Cock en Geertruida Krans als ouders
Willem Hendrik de Cock (*1895-†1983) als kind
Karel Frederik de Cock (*1905-†1959) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1887-†1890) als kind
Catharina Hendrika de Cock (*1900-†1963) als kind
Hermanus Hendricus de Cock (*1902-†1908) als kind
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-†1952) als hoofdpersoon
Geertrui Johanna Wilhelmina de Cock (*1910-) als kind
Anna Christina Poot (*1867-†1938) als echtgenote
Cornelis Hendricus de Cock (*1897-) als kind
Andreas Johannes de Cock (*1907-) als kind
Dossier: