Bronnen Bronnen
Bronnen

BSO:2584

BS Overledene: Mathijs Ummelen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 24 feb 1875 (wo)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Overlijden
hierin
24 feb 1875 (wo) Elisabeth Weinhemer (*1817-†1856) als echtgenote
Mathijs Ummelen (*1819-†1875) als overledene
Dossier:

BSH:0181

BS Huwelijk van: Leenders&vanRooij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 12 jun 1846 (vr)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
No.2.
Het Jaar duizend achthonderd zes-en-veeertig, den twaalfden ----------der maand
Juni ---------- zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente
Geldrop------------- , provincie Noord-Braband , in het huis dezer gemeente, in het
openbaar verschenen Gerardus Leenders ------------------------------------------------
geboren te---------Geldrop--, oud drie en twintig jaren-------------- , van beroep
(niet leesbaar) ------------wonende te Geldrop provincie Noord Braband----------
meerderjarige zoon van (niet lees baar) Arnoldus Leenders en van
Wilhelmina van Rooij, zonder beroep, woonende te
Geldrop, alhier tegenwoordig haar toestemming tot dit huwelijk gevende---
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruidegom , te eene : en Francijna van Rooij--------------------------------------------
geboren te Geldrop ----------oud drie en twintig ---------------jaren, van beroep
zonder------------------- woonende te Geldrop provincie Noord-Braband----
meerderjairige dochter van Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen ,
echtlieden, Arbeiders wonende te Geldrop, alhier tegen woordig hunner toe-
stemming tot dit huwelijk gevende.------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruid ter andere zijde; welke ons verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk over tegaan, daartoe overleggend:
1. Een certificaat afgegevev den tweeentwintigsten Mei jongstleden-------------- door den heer Gouverneur der provincie Noorde-Braband waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijn verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft
2. De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is geboren den zestienden der maand December een duizend acht honderd en twee en twintig te Geldrop---------------------------------------------------------------
3. De akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren en zes en twintigste der maand November een duizend acht honderd en twee en twintig te Geldrop---------------------------------------------------------
4. De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten, des voormiddgs ten elf uren, voor de buiteneur van het gemeentes- huis alhier, de eerste op zondag den een en dertigste der maand Mei een duizend achthonderd zes en veertig, en de tweede op zondag den zevenden der maand Junij een duizend achthonderd zes en veertig, zonder dat daar tegen stuiting heeft plaats gehad.
5. De akte van overlijden van Arnodus Leenders, Vader van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij te Geldrop is overleden den zesde Junij eeen duizend achthonderd veertig

Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der na te melden getuige, verklaard : "dat zij elkanderen aannemen tot"
echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vevullen, welke door de wet aan
"den huwelijken staat verbonden zijn," hebben wij Ambtenaar van den Burgelijke Stand,
in naam der wet, verklaard, dat de personen van Gerardus Leenders
en Francijna van Rooij
bovengenoemd, door den echt aan elkaar verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoor gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan
een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements-
Regtbank te worden overgebragt.
Al hetwelk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in
beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
1. Van Hendrik Söhngen , oud drieentwintig jaren, van beroep Veldwachter wonende te Geldrop.
2. Van Hendrik de Ruijter oud vijfenvijftig jaren, van beroep Veldwachter wonende te Geldrop
3. Van Andries van der Schoot oud vier en veertig jaren, van beroep wever wonend te Geldrop
Van Johanner Hugo ô Reilly oud vier en veertig jaren, van beroep (niet leesbaar) wonende te Geldrop, allen als getuigen
daartoe door de echtgenoten zelven uitgekozen, verklaarde de vier getuigen te zijn
geen bloedverwanten, maar bekende van de echtgenoten.
En hebben wij, na gedane akte geteekend met de getuigen, verklarende
de echtgenoten en dezer ouders uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schijven.

W.G.
H Söfingen
Hendrik de Ruijter
De ambtenaar van den Burgelijke Stand,
A.van der Schoot ? Frans Rinaaks?
JJC Ö,Reilly
hierin
12 jun 1846 (vr) Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als ouders bruid
Arnoldus Leenders en Wilhelmina van Rooij als ouders bruidegom
Gerardus Leenders en Francijna van Rooij als echtpaar
Dossier:

BSO:0600

BS Overledene: Francijna van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 11 nov 1857 (wo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Overleden
No 58

In het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-vijftig, den Elfden der maand November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Geldrop, provincie Noordbrabant, verschenen Phillippus van den Broek van beroep wever oud acht en dertig jaren, wonende te Geldrop, buurman van de overledene en Paulus Kuijpers van beroep landbouwer oud veertig jaren, wonende te Geldrop buurman van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op den tiende dezer maand, om halfeen ure des nachts is overleden Francijna van Rooij van beroep zonder, oud vier en dertig jaren, Geboren te Geldrop provincie voornoemd wonende te Geldrop, echtgenote van Geerardus Leenders, wever wonende te Geldrop, dochter van van wijlen Gerardus van Rooij en van van Elisabeth van Happen, zonder beroep wonende te Geldrop.

en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, na voorlezing, is geteekend door ons en Philippus van den Broek verklarende Paulus Kuijpers uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

W.G.
Ph.van den Broek

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
~Knaapen

PS.
HIERNA VOLGT EEN Supplement van twee bladen Eindhoven den 12e November 1857
hierin
11 nov 1857 (wo) Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als ouders
Francijna van Rooij (*1822-†1857) als overledene
Gerardus Leenders (*1822-†1880) als echtgenote
Dossier:

BSG:1703

BS Geboorte van: Andries Poot (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 18 aug 1817 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
In het jaar duizend acht honderd en zeventien

den achtienden der maand Augustus des voor middags ten negen uren, is voor ons Mr. Emanuël Landoz, Burgenmeester als ambtenaar van den Burgerlijken staat der gemeente van Delft, verscheenen Arij Poot , oud zeven en dertig jaren , van beroep timmerman wonende alhier, welke ons verklaard dat Hillegonda Grassenburg, oud twee en dertig jaren, Zijne huisvrouw, op den achtienden Augustus van het jaar Een Duizend acht honderd en zeventien des morgens ten half vier uren is bevallen in den zelf woning wijk ? Nr 447 van een kind van het mannelijk geslacht het welk hij ons voorstelde Verklarende aan hetzelve de naam Andries te geven

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Roelf Pieters, oud een en veertig jaren, sjouwer en van Engel van Alphen, oud twee en veertig jaren van beroep melkverkoper beide wonende alhier. En hebben de vader en eerste getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend hebbende de laatst genoemde verklaard niet te kunnen tekenen of schrijven.

W.G.
Arij Poot en Roelf Pieters

E. Landoz
hierin
18 aug 1817 (ma) Andries Poot (*1817-†1891) als kind
Maarte Poot en Jacoba van Es als ouders
Dossier:

BSG:0034

BS Geboorte van: Albertus de Moet (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 7 feb 1822 (do)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
200
Op heden den negende februarij achttien honderd
twee en twintig, des voormiddag ten elf ure , compareerde voor ons
Mr. Adriaan Bachman Burgermeester der Stad `'s-Gravenhage,
Provincie Zuid-Holland, gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat:
Magdalena de Moet geboren Wijtvliet, oud twee en vijftig jaren
grootmoeder van 't kind die bij de geboorte tegenwoordig is geweest.

De welke ons heeft verklaard, dat geboren is op den zevenden dezes.
des morgens ten half negen ure , een kind van het mannelijk geslacht.
uit HELENA DE MOET, dienstbode, wonende alhier.

aan hetwelk zij verklaarde de naam te geven van ALBERTUS
zijnde deze verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Albertus de moet,
oud drie en vijftig jaren, verver oudoom van het kind en Johan Hendriks
Riecard, oud twee ne veertig jaren, schoonmaker, beide wonende alhier

en is deze Acte, na gedane voorlezing, ondertekend door ons met de comparanten.
hierin
2 18 Grootmoeder van Albertus Magdalena van Wijdvliet (*1769-†1837) (Wijdvliet- de Moet) als aangever
7 feb 1822 (do) Helena de Moet (*1801-†1863) als moeder
Albertus de Moet (*1822-†1886) als kind
Dossier:

BSG:0600

BS Geboorte van: Francijna van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 26 nov 1822 (di)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
26 nov 1822 (di) Francijna van Rooij (*1822-†1857) als kind
Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als ouders
Dossier:

BSO:3698

BS Overledene: Catharina van Rooij (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 23 jan 1887 (zo)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Overleden
hierin
25 jan 1887 (di) Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als ouders
Catharina van Rooij (*1815-†1887) als overledene
Dossier:

BSH:1371

BS Huwelijk van: vanHappen&vanRooij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 4 jan 1850 (vr)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
4 jan 1850 (vr) Paulus van Happen en Adriana van Rooij als echtpaar
24 jan 1850 (do) Lucas van Happen en Johanna van Kol als ouders bruidegom
Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als ouders bruid
Dossier:

BSH:0185

BS Huwelijk van: vanRooij&Rooijakkers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 17 aug 1854 (do)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
17 aug 1854 (do) Thomas Rooijakkers en Johanna van Alphen als ouders bruid
Joannes van Roij en Maria Bloemen als ouders bruidegom
Gerardus van Rooij en Hendrina Rooijakkers als echtpaar
Dossier:

BSO:0054

BS Overledene: Elisbeth van Happen (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 14 mrt 1858 (zo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Overlijden
No 16
In het jaar een duizend achthonded achtenvijftig, den vijftienden der maand Maart is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand, der gemeente Geldrop, provincie Noordbraband, verschenen Peter van der heijden, van beroep Landbouwer oud drie en vijftig jaren, wonende te Geldrop, buurman van de overledene en Peter van Beek van beroep Wever oud twee en veertig jaren, wonende te Geldrop, buurman van de overledene, welke ons verklaard hebben, dat alhier op den veertiende dezer maand, om acht ure des avonds is overleden, Elisabeth van Happen van beroep zonder oud tachtig jaren, geboren te Geldrop provincie Voornoemd wonende te Geldrop weduwe van Gerardus van Rooij, dochter van Johannes van Happen en Johanna van der Linden beide overleden.

En hebben wij hiervan de tegenwoordige akte opgemaakt, die , na voorlezing, is geteekend door ons en Peter van Beek , verklarend Peter van der Heijden uit hoofde van onegleerdheid niet te kunne Schrijven.
W.G.
P. van Beek De Ambtenar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
W.G. Knaapen
hierin
14 mrt 1858 (zo) Gerardus van Rooij (*1779-†1855) als echtgenoot
Elisabeth van Happen (*1776-†1858) als overledene
Johannes van Happen en Johanna van der Linden als ouders
Dossier:

BSH:0202

BS Huwelijk van: deMoet&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 27 feb 1929 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 241

Heden den zeven en twintigsten februari negemtienhonderd nege en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het opnbaar, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Gerardus Isaac de Moet, oud zestig jaren, nachtwaker, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Wilhelmina Gesina Willekes, meerderjarige zoon van Hendrik de Moet en van Johanna de Voogt, beide overleden.

EN

Cornelia Wilhelmina Martina Elshout, oud twee en zestig jaren, zonder beroep geboren te Amsterdam, wonende alhier, laatst weduwe van Jacob de Vries, meerderjarige dochter van Petrus Leonardus Elshout, en van Johanna Esselina Wittenberg, beide overleden.

De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den tienden dezer.

Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarde elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten, die de Wet aan de huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waaren tegenwoordig Gerardus Hendricus de Moet, oud vier en dertig jaren, broodbakker, zoon van den Bruidegom, en Lucardus Posthuma, oud twee en dertig jarenExpeditieknecht, zoon van den bruid, beide wonende alhier.

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

WG.
GJdeMoet
Joosten
CWMElshout
GHdeMoet
LPosthumus


CWMElshout
GHdeMoet
L
hierin
27 feb 1929 (wo) Gerardus Isaac de Moet en Cornelia Wilhelmina Martina Elshout als echtpaar
Hendrik de Moet en Johanna de Voogt als ouders bruidegom
Petrus Leonardus Elshout en Johanna Engelina Wittenberg als ouders bruid
Dossier:

BSG:0587

BS Geboorte van: Johanna Kriek (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 28 jan 1823 (di)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
30 jan 1823 (do) Willem Kriek en Jannetje Martina van Hemert als ouders
Johanna Kriek (*1823-†1912) als kind
Dossier:

BSG:3710

BS Geboorte van: Thomas van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 9 aug 1855 (do)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
No 35

In het jaar eenduizend achthonderd vijf en vijtig, den negenden dag der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldrop provincie Noordbrabant, verschenen Gerardus van Rooij, arbeider, oud achtentwintig jaren, wonende te Geldrop welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Martinus Verleg, van beroep arbeider oud veertig jaren, wonende te Geldrop en Franciscus Verhoeven van beroep arbeider, oud zes en veertig jaren, wonende te Geldrop ons heeft verklaard, dat Hendrina Rooijakkers zijne echtgenoote oud vier en dertig jaren, van beroep zonder wonende te Geldrop.

Bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op woensdag, den achtsten der maand Augustus een duizend achthonderd vijf en vijftig, om zes ure des namiddags en aan dat kind te geven de voornaam van Thomas.

En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is getekend door ons verklarende de Comparanten en de getuigen uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

De Ambtenaar ven den Burgerlijken Stand voornoemd,
Knaapen
hierin
8 sep 2012 (za) Thomas van Rooij (*1855-†1899) als kind
Gerardus van Rooij en Hendrina Rooijakkers als ouders
Dossier:

Gkrt:2809

Afgeschermd (Geboortekaart)
Geboorteplaats: Amersfoort [UT]
Geboortedatum: 17 jun 1992 (wo)
hierin
17 jun 1992 (wo) Afgeschermd als broer
Afgeschermd en Afgeschermd als ouders
Afgeschermd als kind

BSG:3711

BS Geboorte van: Peter van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 2 mei 1864 (ma)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
3 mei 1864 (di) Peter van Rooij (*1864-†1932) als kind
Gerardus van Rooij en Hendrina Rooijakkers als ouders
Dossier:

BSH:0232

BS Huwelijk van: Rutten&Ballings (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Budel [NB]
periode: 17 nov 1855 (za)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
17 nov 1955 (do) Peter Rutten en Maria Elisabeth Kees als ouders bruidegom
Adrianus Johannes Rutten en Maria Margaretha Ballings als echtpaar
Hendrik Ballings en Hendrina Winters als ouders bruid
Dossier:

BSH:0164

BS Huwelijk van: vanRooij&Slaats (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 7 feb 1855 (wo)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Huwelijk
hierin
8 feb 1854 (wo) Josephus van Rooij en Henrica Slaats als echtpaar
Johannes Slaats en Henderina Vogels als ouders bruid
Joannes van Roij en Maria Bloemen als ouders bruidegom
Dossier:

BSG:0046

BS Geboorte van: Gerardes van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 28 mei 1827 (ma)
Archiefnaam: BHIC
Archief: BS Geboorte
hierin
28 mei 1827 (ma) Gerardus van Rooij (*1827-†1884) als kind
Gerardus van Rooij en Elisabeth van Happen als aangever
Dossier:

BSH:0196

BS Huwelijk van: vanDoren&vanRooij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 30 apr 1858 (vr)
Archiefnaam: RCH Eindhoven
Archief: BS Huwelijk
hierin
30 apr 1858 (vr) Joannes van Roij en Maria Bloemen als ouders bruid
Johannes van Doren en Johanna van Rooij als echtpaar
Egidius van Doren en Catharina van Noorwegen als ouders bruidegom
Dossier:

BSG:3718

BS Geboorte van: Paulina Josephina van Doren (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Geldrop [NB]
periode: 7 mrt 1859 (ma)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
hierin
8 mrt 1859 (di) Egidius van Doren en Catharina van Noorwegen als ouders
Paulina Josepha van Doren (*1859-†1918) als kind
Dossier: