Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:2844

BS Geboorte van: Gesina van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Amsterdam [NH]
periode: 18 jul 1893 (di)
Archiefnaam: Stads Archief Amsterdam
Archief: BS Geboorte
No 8485
Op heden Achtien juli achtienhonderd drei en negentig
is voor ons odergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Amsterdam,
verschenen Johannes van Rooij van beroep sigarenmaker oud eenendertig jaren,
wonende Tuinstraat no 127, welke heeft verklaard dat op vijftien dezer des namiddags
ten drie ure, in het huis staande als boven is geboren een Kind van het
vrouwelijk geslacht, uit Gezina Maria de Moet van beroep geen wonende als boven Echtgenote

Welk Kind zal genaamd worden worden Geziena Maria Paulina

van welke Verklaring wij deze aAkte hebben opgemaakt in tegen woordigheid van Helmoed
Mulder van beroep werkman drieentwintig jaren,
wonende als de ouders 17.2 en Arnoldes Lambertus
Overhoff van beroep werkman oud zevenentwintig jaren,
wonende Steenstraat 146 en is deze Akte door ons, benevens
den vader en de Getuigen na voorlezing onderteekend.

1. JvanRooij 2. H. Mulder
3. H. Overhoff De Ambetenaar
hierin
15 jul 1893 (za) Gesina Maria Paulina van Rooij (*1893-†1943) als kind
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders
Dossier:

BSG:2889

BS Geboorte van: Wijnand Franciscus van Rooij (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 10 jul 1898 (zo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 3000

Heden den twaalfden juli achtien honderd en negentig,
compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente `s-Gravenhage,
Johannes van Rooij, oud vijf en dertig jaren, sigarenmaker
verklarende, dat van hem comparant en zijne echtgenoote
Gesina Maria de Moet, zonder beroep, beiden wonende alhier, ten zijner huize
op den 10den dezer des morgens ten drie ure is geboren
alhier een kind van het mannelijke geslacht waaraan hij de voornamen
te geven va Wijnand Franciscus
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Albertus Mathering, oud
zeven en twintig jaren, behanger, en Jacobus Vuijk, oud zes en
twintig jaren, behanger, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den comparant
en de getuigen.
JvanRooij JVuijk De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.

AMathering
hierin
12 jun 1898 (zo) Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij (*1898-†1967) als kind
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders
Dossier:

BSG:0177

BS Geboorte van: Tonius Arnoldus Ploeg (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 17 okt 1885 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 4075

Heden den negentienden october achtien honderd vijf en tachtig, compareerde voor , Ambtenaar van de Burgerlijken der Gemeente 's-Gravenhage, Johanna Klijbergen, weduwe Nedepoel, oud vijf en zestig jaren, vroedvrouw, wonende alhier verklarende, dat van Reintje ten Hoed, zonder beroep, echtgenoote van Johannes Christiaan Wilhelmus Ploeg, brugwachter beide wonende alhier op den zevende dezer des namiddags ten vijf ure is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Tonius Arnoldus.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud zeventig jaren, en Dirk van der Tas, oud drie en zestig jaren, beiden zonder beroep wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondetekend met de comparanten en de getuigen.
hierin
17 okt 1885 (za) Johannes Christiaan Wilhelmus Ploeg en Reintje ten Hoed als ouders
19 okt 1885 (ma) Tonius Arnoldus Ploeg (*1885-) als kind
Dossier:

BSH:0022

BS Huwelijk van: Ploeg&vanRooij (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 15 mei 1907 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
15 mei 1907 (wo) Tonius Arnoldus Ploeg en Margaretha van Rooij als echtpaar
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders bruid
Johannes Christiaan Wilhelmus Ploeg en Reintje ten Hoed als ouders bruidegom
Dossier:

BSG:0334

BS Geboorte van: Joseph Mortier (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 20 jun 1865 (di)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 1595

Heden den twee en twintigsten junij achtien honderd vijf en zestig,
compareerde voor ons Everardus Bonifacius Wittert van Hoogland
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage,
Petrus Joseph Walker, oud twee en dertig jaren, behanger, woonende
alhier, die bij de geboorte tegenwoordig is geweest
Derwlke heeft verklaard, dat van Adriana Maria
Sophia Daemen, werkster, wonende alhier,
op den twintigsten dezer, des morgens ten halfzeven is geboren
alhier een kind van mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naamen
te geven van Josephus Johannes.

deze verkloring is geschied in tegenwoordigheid van Bartholomeus Poot, oud zes en dertig jaren, broeedbakker, en Pieter de
Maas, oud vijf en zestig jaren, arbeider, heden wonende alhier

Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend
met de twee eerste comparanten delaatse heeft verklaard
zijn naam niet te kunnen schrijven.

drie handtekeninge.

In de marge:
Dit kind is erkent door Arie Joseph Mortier en Johanna Maria Daemen
bij het aangaan van hun Huwleijk de eerste juli achtinehoderd achte en zestig voor ons alhier

Hoogland

hierin
22 jun 1865 (do) Joseph Johannes Mortier (*1865-†1921) als kind
24 jun 1865 (za) Arie Joseph Mortier en Johanna Maria Daemen als ouders
Dossier:

BSO:0181

BS Overledene: Jacoba Johanna Ploeg (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 8 aug 1934 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Overleden
Aangever: Tonius Arnoldus Ploeg (vader)
hierin
7 aug 1934 (di) Tonius Arnoldus Ploeg en Margaretha van Rooij als ouders
7 okt 1934 (zo) Jacoba Johanna Ploeg (*1912-†1934) als overledene
Cornelis Mansveld (*1909-) als echtgenoot
Dossier:

BSH:0109

BS Huwelijk van: vanRooij&Elshout (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 18 mei 1929 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 536
Heden den achtsten Mei negenhonderd negen en twintig zijn voor mij. Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente `s-Gravenhage, in het openbaar, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes Altinus van Rooij, oud negen en dertig jaren, sigarenmaker, geboren in Amsterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet, beiden overleden. En Wilhelmina Johanna, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Delft, wonende alhier, gescheiden echtgenoote van Willen Hendrik de Cock, meerderjarige dochter van Lambertus Petrus Christiaan Elshout, arbeider, en van Antonia Henrica van Hulst, zonder beroepbeide wonende te Delft, toe kenende bij autentieke akte.
De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting plaat op den zeven en twintigste April deses jarenBruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenoten en getrouwelijk te zullen vervullen aal plichten, die de Wet aan den huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen zijn tegenwoordig Jan George Corino, oud drie en vijftig jaren en Johannes Lorie, oud zeven en zeventig jaren, bestellers, wonende alhier.


Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen

W.G.
J.A. van Rooij
W.J. Elshout ??? VandeRenz???
J.G. Corino
J. Lorie
hierin
8 mei 1929 (wo) Johannes Altinus (Jan) van Rooij en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als echtpaar
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders bruidegom
Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Antonia Henrica Johanna van Hulst als ouders bruid
Dossier:

BSG:0718

BS Geboorte van: Willem Hendrik de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 24 jul 1895 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 676
In het jaar een duizend achthonderd vijf en negentig
Den vijfentwintigste der maand Juli is voor ons
ondergetekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock ?Kleermaker?
oud achtentwintig jaren, wonende alhier , welke
ons heeft verklaard, dat Anna Cchrisistina Poot zijn echtgenoote
zonder beroep wonende alhier
op den vierentwintigste van deze maand desna middags ten acht ure,
is verlost in het huis aan de Rotterdamscheweg wijkeen nommer
vijf en tachtig alhier, van een kind van het mannelijk geslacht,
waaraan hij de voornamen Willem Hendrik heeft gegeven
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Ludvicus
Franciscus de Cock oud drie en zestig jaren, Koopman
en van Louis Cornelis van Dalen oud dertig jaren
waagmaker-----------------------------------------------------------------------
wonende beide alhier -------------------------------------------------------------
En hebben de vader en getuigen deze akte na voorlezing
nevens ons ondertekend.
W.G.
J F A de Cock
Louis C v Dalen
L.F de Cock
De Ambtenaar(?F.Maas)
hierin
25 mrt 1895 (ma) Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock en Anna Christina Poot als ouders
Ludovicus Franciscus Anthonius de Cock (*1867-†1952) als vader
Dossier:

KrantWJ:0005

Ridderorde Willem Joosten (Krant)
Krantplaats: Nijkerk [GE]
Krantdatum: 1960
Krant: Veluws Dagblad
hierin
1960 Ridderorde Willem Joosten (*1899-†1977) als hoofdpersoon
Dossier:

BSG:2678

BS Geboorte van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 18 dec 1923 (di)
Archiefnaam: Archief Delft
Archief: BS Geboorte
1221
Heden Achttien December negentienhonderd drie en twintig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Delft: Willem Hendrik de Cock, grondwerker, oud acht en twintig jaren, wonende alhier die verklaarde, dat op den achtienden dezer maand des voormiddags ten half één ure in deze gemeente in zijne woning Zuidersteeg nummer zeven is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Wilhelmina Johanna Elshout, zijne echtgenote zonder beroep, wonende alhier aan welk kind gegeven word de voornamen Lambertus Petrus Christiaan. Gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Thomas Voskuijl, loswerkman oud zes en twintig jaren en van Frans Verweij, loswerkman oud zes en twintig jaren, wonende beide alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

W.G.
1. W.H. de Cock
2. A. Verweij
3. A.Th. Voskuijl de ambtenaar Ch.Poot?
hierin
18 dec 1923 (di) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als kind
Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Dossier:

BPo:2804

Bidprentje van: Ludovicus Franciscus Antonius de Cock (Bidprentje)
OVL plaats: Roermond [LI]
OVL datum: 27 feb 1942 (vr)
Archiefnaam: RK-begraaflaats Roermond
Archief: Delft
overleden in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond
hierin
27 feb 1942 (vr) Ludovicus Franciscus Anthonius (Louis) de Cock (*1926-†1942) als overledene
Dossier:

Tr.bk:0109

Trouwboekje van: vanRooij&Elshout (Trouwboekje)
trouwplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 8 mei 1929 (wo)
hierin
13 aug 1927 (za) Johanna Altina (Jopie) de Cock (*1927-†2014) als kind
8 mei 1929 (wo) Lambertus Petrus Christiaan Elshout en Antonia Henrica Johanna van Hulst als ouders bruid
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders bruidegom
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1889-†1957) als bruidegom
Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout (*1903-†1996) als bruid
Johannes Altinus (Jan) van Rooij (*1929-†2013) als kind
12 feb 1931 (do) Wilhelmina Johanna (Mien) van Rooij (*1931-†2021) als kind
17 sep 1932 (za) Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij (*1932-†2010) als kind
30 jun 1934 (za) Clara Martina (Clara) van Rooij (*1934-) als kind
29 aug 1935 (do) Gesina Maria Paulina (Paulien) van Rooij (*1935-) als kind
8 apr 1937 (do) Margaretha (Greet) van Rooij (*1937-†1999) als kind
5 nov 1938 (za) Christiana Maria Johanna (Chris) van Rooij (*1938-) als kind
Cornelis Marinus (Cor) van Rooij (*1942-) als kind
Dossier:

DTB:D2877

Afgeschermd (doopboek)
doopplaats: Siebengewald [LI]
periode: 28 mrt 1943 (zo)
Archiefnaam: Bergen-Siebegewald
Archief: RK Doopboek
Gezindte: RK
Kerk: St. Joseph
hierin
28 mrt 1943 (zo) Afgeschermd als kind
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders

BSG:2800

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Eemsmond
periode: 4 feb 1945 (zo)
Archiefnaam: Groninger Archieven
Archief: BS Geboorte
hierin
5 feb 1945 (ma) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders
Afgeschermd als kind

BSG:2745

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 26 okt 1947 (zo)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Geboorte
hierin
27 okt 1947 (ma) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders
Afgeschermd als kind

DTB:D2745

Afgeschermd (doopboek)
doopplaats: Siebengewald [LI]
periode: 28 okt 1947 (di)
Archiefnaam: Bergen-Siebengewald
Archief: RK Doopboek
Gezindte: RK
Kerk: St. Joseph
hierin
28 okt 1947 (di) Afgeschermd als dopeling

R.Krt:2678

BS Overledene: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (Rouwkaart)
Plaats : Bergen [LI]
datum: 29 sep 1993 (wo)
hierin
29 sep 1993 (wo) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als overledene
Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman (*1922-†2003) als echtgenote
Dossier:

BSG:2891

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 27 mrt 1949 (zo)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Geboorte
hierin
28 mrt 1949 (ma) Afgeschermd als kind
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders

DTB:D2891

Afgeschermd (doopboek)
doopplaats: Siebengewald [LI]
periode: 27 sep 1949 (di)
Archiefnaam: Bergen-Siebegewald
Archief: RK Doopboek
Gezindte: RK
Kerk: St. Joseph
hierin
27 sep 1949 (di) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders
27 mrt 1949 (zo) Afgeschermd als kind

BSG:2813

Afgeschermd (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Bergen [LI]
periode: 28 jul 1950 (vr)
Archiefnaam: RHC Limburg
Archief: BS Geboorte
hierin
29 jul 1950 (za) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock en Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman als ouders
Afgeschermd als kind