Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG:0726

BS Geboorte van: Hendrik W. de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 28 aug 1869 (za)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 575
In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig,

den acht en twintig, der maand augustus des voor middags ten elf ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock. oud zes en dertig jaren, werkman.
wonende alhier, welke ons verklaard, dat Geertrui Krans, oud drie en dertig jaren zijn huisvrouw op de acht en twintigsten dezes maand des nachts ten half drie ure, is verlost in zijne woning Wijk drie nommer twee honderd acht en negentig, van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Hendrik Willem heeft gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Vermeulen, oud een en dertig jaren, schipper en van Johannes Jacobus Colbe, oud zeven en dertig jaren, werkman. Wonende alhier, en hebben de vader en tweede getuige deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend hebbende de eerste getuigen verklaard niet te kunnen schijven of tekenen.

W.G.
L.F. de Cock, J.J. Colbe

De ambtenaar: A.van der Leeuw
hierin
28 aug 1869 (za) Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Hendrik Willem de Cock (*1869-†1900) als kind
Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Dossier:

BSG:0708

BS Geboorte van: Wilhelmina Francina de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 2 okt 1871 (ma)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 618
In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig,

den tweeden der maand October des namiddags ten uren, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder, ambtenaar van den Burgerlijke Stand van Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud een en veertig jaren, koopman

wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertruida Krans, oud acht en dertig jaren, zijne huisvrouw, op den tweeden dezer maand, des morgens ten zes ure, is verlost in zijne woning wijk twee honderd zes en vijftig, van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan hij de voornamen Wilhelmina Francisca heeft gegeven.

De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Philip Stolte, oud twee en vijftig jaren, werkman, en van Marinus van den Born, oud een en veertig jaren, werkman, wonende alhier. En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend.

W.G.
L.F. de Cock, Marinus van den Born en PH. Stolte

de ambtenaar: A.v.d.Leeuw
hierin
2 okt 1871 (ma) Wilhelmina Francina de Cock (*1871-†1963) als kind
Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Dossier:

BSG:0705

BS Geboorte van: Cornelis Hendrikus de Cock (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Delft [ZH]
periode: 16 apr 1873 (wo)
Archiefnaam: Delfts Archief
Archief: BS Geboorte
No 272
In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig,

den Zestienden der maand April des namiddags ten Een ure, is voor ons Aart van der Leeuw, Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft, verschenen Ludovicus Franciscus de Cock, oud twee en veertig jaren, koopman.
wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Geertrui Krans, oud negen en dertig jaren, zijne huisvrouw, op den Zestienden dezer maand , des morgens ten vier ure is verlost in Zijne woningwijk drie nommer vierhonder twaalf, van een van het mannelijk geslacht, waaraan de hij de voornamen Cornelis Hendrik heeft gegeven.
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marinus van den Born, oud drie en veertig jaren en van Ohilippus Stolte, oud vijftig jaren werklieden wonende alhier. En hebben de vader en getuigen deze acte na voorlezing nevens ons ondertekend.

W.G.
L.F. de Cock, M.v.d.Born en Ph. Stolte
De ambtenaar: A. van der Leeuw
hierin
16 apr 1873 (wo) Cornelis Hendrikus de Cock (*1873-†1908) als kind
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als vader
Ludovicus Franciscus de Cock (*1831-†1900) als aangever
Geertruida Krans (*1835-†1918) als moeder
Dossier:

BSG:0265

BS Geboorte van: Karel Pas (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 1 mrt 1851 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
no 423

Heden den eersten maart achtien honderd een en vijftig compareerde voor ons Mr. ??? van den ??? Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad 's Gravenhage: Adam Pas oud drie en vijftig jaren verver, wonende alhier derwelke ons heeft verklaard, dat Johanna Roerade op den acht en twintigste februari des middags ten twee uur is geboren een kind van het manlijke geslacht, aan het welk hij verklaard de naam te geven van KAREL, deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Winston oud zestig jaren en Johannes Wouters oud drie en veertig jaren opperbinder beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend, hebbende de comparanten verklaard hun naam niet te schrijven

De Ambetenaar
hierin
28 feb 1851 (vr) Johanna Roerade (*1813-†1885) als moeder
Adam Pas (*1799-) als vader
Karel Pas (*1851-†1944) als kind
Adam Pas (*1799-) als aangever
Dossier:

DTB:D2678

doop van: Lambertus de Cock (doopboek)
doopplaats: Delft [ZH]
periode: 18 dec 1923 (di)
Archiefnaam: Archief Delft
Archief: RK Doopboek
Gezindte: RK
hierin
18 dec 1923 (di) Willem Hendrik de Cock en Wilhelmina Johanna (Mien) Elshout als ouders
Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als kind
Dossier:

Gkrt:2839

Afgeschermd (Geboortekaart)
Geboorteplaats: Amersfoort [UT]
Geboortedatum: 26 jan 1990 (vr)
hierin
26 jan 1990 (vr) Afgeschermd als kind
Afgeschermd en Afgeschermd als ouders

Gkrt:2787

Afgeschermd (Geboortekaart)
Geboorteplaats: Amersfoort [UT]
Geboortedatum: 24 nov 1998 (di)
hierin
24 nov 1998 (di) Afgeschermd en Afgeschermd als ouders
Afgeschermd als kind
Afgeschermd als broer
Afgeschermd als zuster

Gkrt:0319

Afgeschermd (Geboortekaart)
Geboorteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
Geboortedatum: 10 dec 2001 (ma)
hierin
10 dec 2001 (ma) Albertus Johannus (Bert) Beck en Afgeschermd als ouders
Afgeschermd als kind

R.krt.2711

Rouwkaart van: Hendrika Theodora Hekerman (Rouwkaart)
Overlijdensplaats: Bergen [LI]
Overlijdensdatum: 4 apr 2003 (vr)
hierin
4 apr 2003 (vr) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als echtgenoot
Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman (*1922-†2003) als overledene
Dossier:

Rkrt:2678

Rouwkaart van: Lambertus Petrus Christiaan de Cock (Rouwkaart)
Plaats : Nieuw Bergen [LI]
datum: 29 sep 1993 (wo)
hierin
29 sep 1993 (wo) Lambertus Petrus Christiaan (Bart) de Cock (*1923-†1993) als overledene
Hendrina Theodora (Dieny) Hekerman (*1922-†2003) als echtgenote
Dossier:

BSG:0628

BS Geboorte van: Johanna van Aalst (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Eindhoven [NB]
periode: 7 mrt 1882 (di)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: BS Geboorte
No 28

In het Jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den zevenden maart, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeete Eindhoven verschenen: Adrianus van Aalst, oud zes en dertig jaren, sigaernmaker, wonende te Eindhoven, die in tegenwoordigheid van Theodorus Johannes Guiden, oud negen en dertig jaren, hoedenmaker en Arnoldus Vroomen, oud vier en dertig jaren, schoenmaker beide wonende binne deze gemeente, ons heeft verklaard, dat zijne echtgenoote Elisabeth Cecilia Alberse oud vij en dertig jaren, zonder beroep, wonende te Eindhoven, ten zijne huize alhier bevallen is van een kind van het vrouwlijk geslacht, gecoren op den zevende dezer om een ure des nachts, welk kind zal genaamd worden Johanna Petronella. Van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is ondertekend door ons en den eerste getuige, terwijl de comparant en de tweede getuigenverklaard hebben hun naam niet te kunnen tekenen uit hoofde van ongeleerd heid.

TJGuiden de Ambtenaar
hierin
7 mrt 1882 (di) Elisabeth Cecilia Alberse (*1847-) als moeder
Adrianus van Aalst (*1845-) als aangever
Johanna Petronella van Aalst (*1882-†1904) als kind
Adrianus van Aalst (*1845-) als vader
Dossier:

BSG:0069

BS Geboorte van: Pieternella Cornelia Müntz (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 5 jul 1902 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 3158

Heden den zevenden juli negentien honderd twee, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage , Wijtske Haitsma, echtgenoote van Jurjen Rodenhuis, oud drie en dertig jaren, vroedvroeuw, wonende alhier bij de geboorte tegenwoordig geweest, verklarende, dat van Geertruida Anders, zonder beroep echtgenoote van Pieter Cornelis Müntz, stukadoor, beiden wonende alhier, ten zijne huizen op den vijfden dezer des avonds ten elf ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van Pieternella Cornelia,.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Francisus Dieben oud acht en veertig jaren, bode, en Engelbertus Veilbron oud acht en vijftig jaren, zonder beroep, beide wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparante en de getuigen.
hierin
7 jul 1902 (ma) Johannes Müntz (*1829-†1929) als aangever
Johannes Müntz (*1829-†1929) als vader
Antje van der Hoeven (*1854-†1954) als moeder
Pieternella Cornelia Müntz (*1902-†1979) als kind
Dossier:

BSH:0258

BS Huwelijk van: Cockde&Blokdijk (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 16 jul 1930 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 916

Heden den Zestienden juli negentienhonderd dertig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage, in het openbaar, in het huis der Gemeente verschenen, te einde een huwelijk aan te gaan:
Willem Hendrik de Cock, oud acht en twintig jaren, arbeider, geboren te delft, wonende alhier, meerderjaruge zoon van Cornelis Hendrik de Cock en van Joanna Helena van Santen, beiden overleden.
En Maria Elisabeth Blokdijk, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier meerderjarige dochter van Casper Christiaan Blokdijk oud vier en veertig jaren, arbeider en van Cornelia Maria van Hees, oud vier en veertig jaren, zonder beroep beide wonende alhier, alhier tegenwoordig en teostemmende.
De afkondiging van dit huwelijk is zander stuiting afgeloopen en had alhier plaats. OP den vijfden dezr.
Bruidegom en bruid hebben mij overgelgd de bij de Wet akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelij te zullen vervullen alle de plichten, die de Wet aan de huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig, Hermanus Ludoficus de Cock, oud twee en dertig jaren, huisschilder, wonende te Delft broeder van den bruidegom en Casper Christiaan Blokdijk, oud drie en twintig jaren, ontsmetter, broeder van den bruid, wonende alhier.

Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig is de Wet is voorgelezen.
hierin
14 jul 1930 (ma) Cornelis Hendrikus de Cock en Joanna Helena van Santen als ouders bruidegom
Casper Christiaan Blokdijk (*1907-) als getuige
Willem Hendrik de Cock en Maria Elisabeth Blokdijk als echtpaar
Casper Christiaan Blokdijk en Cornelia Maria van Hees als ouders bruid
Hermanus Ludovicus de Cock (*1897-) als getuige
Dossier:

BSO:0695

BS Overledene: Anna Geertruida. Bankaman (BS Overlijdensregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 5 feb 1953 (do)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Overleden
hierin
5 feb 1953 (do) Frederik Charité (*1881-†1950) als echtgenoot
Anna Geertruida Bankeman (*1880-†1953) als overledene
Gerardus Bankeman en Elisabeth Mortier als ouders
Dossier:

BSG:0071

BS Geboorte van: Adam Pas (BS Geboorteregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 25 aug 1888 (za)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Geboorte
No 3520
Heden den vijf en twintigsten augustus achtienh honderd acht en tachtig, compareerde voor ons, Ambtenaar van den burgelrlijken Stand de Gemeente 's-Gravenhage, Theresia Verhagen, geboren Rikkers, oud twee en veertig jaren, vroedvrouw wonende alhier, bij de geboort tegenwoordig geweest, verklarende, dat van Antoinette Elisabeth Kok, zonder beroep, echtgenoote van Karel Pas, arceider beide wonende alhier, op de vier en twintisten dezer des morgens ten vier ure is geboren alhier een kind van het manelijke geslacht, waaraan zij verklaard de voornaam te geven van Adam. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martines Geneste, oud drie en zeventig jaren, en Engelbertus Heilbron, oud vier en veertig jaren, beide, zonder beroep en wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparante en de getuigen.

TRikkers
JGeneste
EHeibron WillertvaHoogland
hierin
24 aug 1888 (vr) Antoinette Elisabeth Kok (*1845-†1928) als moeder
Adam Pas (*1888-†1972) als kind
Karel Pas (*1851-†1944) als vader
Dossier:

DTB:T0870

DTB Trouw: Rooij van&Ekert (trouwboek)
trouwplaats: Geldrop [NB]
periode: 9 apr 1777 (wo)
Archiefnaam: RHC Eindhoven
Archief: DTB Trouwboek
hierin
9 apr 1777 (wo) Adriaan van Rooij en Cathrien Peters van Ekart als echtpaar
Dossier:

BSH:0248

BS Huwelijk van: Rooijvan&Landers (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 2 aug 1922 (wo)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
No 1082
Heden den tweeden augustus negentien honderd twee en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gavenhage, in het openbaar in het huis der Gemeente ten einde een huiwelijk aan te gaan: Wijnand Franciscus van Rooij, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes van Rooij en van Gesina Maria de Moet, beide overleden.
En Petronella Antonia Landers, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jocobus Pieter Landers, oud zeven en vijftig jaren, meubelkoopman, en van Drorthea Gijzen, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende.
De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den twee en twintigsten juli dezer jaars.

Bruidegom en bruid hebben aan mij overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden; zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten, door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door de echt aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig Leonardus Johannes Hendriks, oud twee en vijftig jaren electrsicien, en Hendrik Hekker, oud zeven en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende alhier.
Hier van is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
WG.
WFvanRooij LJHendriks
PALanders HHekkeren
JPLanders Van ????(De Ambtenaar)
D Gijzen
hierin
2 aug 1922 (wo) Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij (*1898-†1967) als bruidegom
Petronella Antonia Landers (*1898-†1974) als bruid
Johannes van Rooij en Gesina Maria de Moet als ouders bruidegom
Wijnand Franciscus (Wijnand) van Rooij en Petronella Antonia Landers als echtpaar
Jacobus Pieter Landers en Dorethea Gijzen als ouders bruid
Dossier:

BPo:0295

Bidprentje van: Hubertina Christina Hendrika Smits (Bidprentje)
OVL plaats: Venray [LI]
OVL datum: 27 aug 1976 (vr)
Archiefnaam: RK Begraafplaats Venray
hierin
27 aug 1976 (vr) Gerardus Hendrikus Mathilda (Gerrit) Pirlo (*1936-†2018) als echtgenoot
Huberdina Christina Hendrika (Diny) Smits (*1939-†1976) als overledene
Dossier:

BSG:0030

BS Geboorte: Johanna van de Mast (BS Geboorteregister)
Akteplaats: Nijkerk [GE]
periode: 6 jun 1906 (wo)
Archiefnaam: Het Gelders Archief
Archief: BS Geboorte
hierin
27 jun 1906 (wo) Lambartus van de Mast en Trefenna Maria Gebbink als ouders
Lambartus van de Mast (*1863-†1957) als aangever
Johanna Maria van de Mast (*1906-†1979) als kind
Dossier:

BSH:0755

Afgeschermd (BS Huwelijksregister)
Akteplaats: `s-Gravenhage [ZH]
periode: 31 jan 1986 (vr)
Archiefnaam: Haags Archief
Archief: BS Huwelijk
hierin
31 jan 1986 (vr) Piet Charité en Wilhelmina Johanna (Mien) van Rooij als ouders bruid
Afgeschermd en Afgeschermd als ouders bruidegom
Afgeschermd en Afgeschermd als echtpaar
Afgeschermd als getuige
Afgeschermd als getuige